ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, εκδότρια του περιοδικού Marie Claire, (στο εξής καλούμενη η Διοργανώτρια) σε συνεργασία με τον οίκο Yves Saint Laurent, διοργανώνει Διαγωνισμό από την ……22/02/12……….. έως και την …………31/03/12……… . Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά στο δικτυακό τόπο του ελληνικού περιοδικού Marie Claire www.marieclaire.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 

 

1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά των προϊόντων του οίκου Yves Saint Laurent,. Ο Διαγωνισμός άρχεται την …………22/02/12……… και διαρκεί έως και την ………………31/03/12…. . Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν σε αυτό το διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι αναγνώστριες αρκεί να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου www.marieclaire.gr με συμπλήρωση α) του ονόματος, β) του προσωπικού τους email γ) της φράσης «Επανάσταση είναι…»

4. Οι συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό θα λάβουν στο δηλωθέν email τους μήνυμα, στο οποίο θα απεικονίζεται μια κάρτα, με την εκτύπωση της οποίας οι συμμετέχουσες θα έχουν το προνόμιο να επισκεφτούν το stand Yves Saint Laurent στα καταστήματα καλλυντικών προκειμένου να αποκτήσουν (μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων) τρεις αποχρώσεις σε πολυτελές δείγμα.

5. Η ανάδειξη των νικητριών εκ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα διεξαχθεί κατόπιν σχετικής κλήρωσης που θα διεξάγει η συντακτική επιτροπή του περιοδικού, προκειμένου 10 τυχερές νικήτριες να κερδίσουν 10 VERNIS A LEVRES του Yves Saint Laurent.

6. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχουσας προς την Διοργανώτρια και την Eταιρεία, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 όπως ισχύει. Οι συμμετέχουσες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας απευθυνόμενοι για αυτό στο τηλέφωνο 210 6188 512 και 8001130030. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση των νικητών για την παραλαβή των δώρων τους, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για προωθητικούς σκοπούς.

7. Οι νικήτριες του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού email μετά το πέρας του Διαγωνισμού με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν. H παράδοση των δώρων θα γίνει στη Μιχαλακοπούλου 80 Τ.Κ 11528 Αθήνα. Στην περίπτωση που κάποια νικήτρια είναι ανήλικη, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο το πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνα, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα.

8. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων του Διαγωνισμού ή/και εφόσον υφίστανται υπόνοιες για αντικανονική συγκέντρωση συμμετοχών. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής δεν θεωρείται έγκυρη και αποκλείεται αυτόματα από το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση των διαγωνιζομένων.

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση, με σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό του τόπο.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των διαγωνιζομένων ως προς την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων τους από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.